slovenská verzia    english version

Systém pre detekciu tlejivých požiarov ADICOS

PRINCÍP SNÍMANIA PLAMEŇA


ADICOS je jedinečný európsky systém odhaľovania ložísk tlejivého požiaru ešte pred vznikom „skutočného“ požiaru. O jeho kvalitách svedčia rozsiahle referencie v celej Európe (pozri „Referencie“). Vďaka špeciálnemu prevedeniu mu nevadí ani vrstva prachu na snímači (hlásiči). Medzi výnimočné vlastnosti ADICOS-u patrí:

 


Príklad vyhodnotenia tlejivého ložiska – grafické znázornenie na displeji


Typ a počet hlásičov sa vyberie podľa konkrétnych parametrov prevádzky – rozhodu­júce sú vlastnosti monitorovaného média. Iné hlásiče sa použijú napr. pre stráženie dopravníkov uhlia a iné pre obilné silá, resp. drevospracujúci priemysel. Parametre hlásičov sa dajú nastavovať v širokom rozsahu – prahy citlivosti senzorov na jed­notlivé plyny sa nastavia tak, aby sa „ eliminoval“ vplyv pozadia a tým sa zamedzí falošným poplachom.

 

 


Schéma zapojenia systému ADICOS

 


ADICOS snímač typ L3